top of page

GDPR

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů získaných v souladu s níže uvedenými zásadami zpracování osobních údajů, a to za účelem a za podmínek těmito zásadami vymezených. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho informovaného souhlasu, který je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailové adresy info@mkma.cz.

Základní zásady zpracování


Osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 2016/679, dále také jen „Nařízení“) a se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost MKMA s.r.o, IČO: 03769135, se sídlem Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5.

Zpracovávané údaje

Osobní údaje účastníka akce (dále jen „účastník“), které MKMA s.r.o. zpracovává, zahrnují základní identifikační a kontaktní údaje vyžadované pro přihlášení, typicky:

  • jméno a příjmení účastníka

  • jeho telefonní číslo

  • jeho e-mail a s ohledem na charakter dané soutěže také další údaje, jako je například věk.

Zdrojem zpracovávaných osobních údajů účastníků jsou přímo tito účastníci (jedná se tedy o údaje jimi poskytnuté), případně osoby, kteří je do dané soutěže přihlásí, a dále jsou některé údaje získávány samostatně MKMA s.r.o. (např. veřejně dostupné informace na sociálních sítích účastníka) či v rámci komunikace s účastníky (e-maily).

Účel zpracování

Primárním účelem zpracování osobních údajů účastníka je

  • pořádání akce s názvem „Probuď v sobě šelmu“.

V této souvislosti mohou být údaje také používány

 

  • k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů MKMA s.r.o.

  • k dalšímu rozvoji aktivit MKMA s.r.o. souvisejících se spotřebitelskými soutěžemi

Údaje získané v souvislosti s touto soutěží budou v přiměřeném rozsahu užívány pro informování o dané soutěži nebo k propagaci použitého tréninkového vybavení, jiných sportovních aktivit správce nebo dalších ročníků soutěže, a to zejména na webových stránkách www.jdubehat.cz, www.runpuma.cz, a na sociálních sítích Instagram: instagram.com/jdubehat a Facebook: facebook.com/jdubehat

Důvody zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů účastníků je především jejich souhlas s účastí v soutěži. Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na e-mailové adrese info@mkma.cz

Zpracování Vašich osobních údajů je pro nás nezbytné z hlediska organizace a propagace soutěže, kdy bez možnosti nakládat s Vašimi údaji nejsme schopni řádně zpracovat Vaši registraci.

 

 

Doba uchování údajů

Veškeré osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování.

Další subjekty


Informace a zpravodajství týkající se průběhu soutěže budou průběžně zveřejňovány na webu
www.jdubehat.cz provozovaného sportovním klubem Jdu běhat s.r.o., IČO: 03150305, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1. Správce osobních údajů MKMA s.r.o. uzavírá za účelem ochrany Vašich údajů se sportovním klubem Jdu běhat s.r.o. smlouvu o zpracování osobních údajů.

 


Podrobnější poučení o vašich právech


Kromě práva být plně informován o zpracování Vašich osobních údajů, máte jako subjekt údajů také následující práva:


Právo na přístup – informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd. Pokud uplatníte právo na přístup, poskytneme Vám
individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.


Právo na opravu – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat
jejich opravu.


Právo na výmaz – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme
neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz.


Právo na omezení zpracování – při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení
zpracování dotčených osobních údajů. Zpracování osobních údajů omezíme v následujících
případech:

 

  • popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli,

  • pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování,

  • pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

  • pokud byste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů. Po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznesené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit.


Právo na vznesení námitky proti zpracování – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolu, který provádíme ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování. V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy či svobodami, nebo bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy a provádí-li se zpracování automatizovaně, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.


Právo na odvolání souhlasu – Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli
odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na případný vzájemný smluvní vztah.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu – můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.


V případě obdržení žádosti na uplatnění výše uvedených práv budeme informovat žadatele o výsledku a přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.


Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (4 roky) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti.


Svá výše uvedená práva můžete uplatnit:
Písemně: MKMA s.r.o., Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5
E-mailem: info@mkma.cz
Datovou schránkou: xjcwmmp
Uplatněním práv subjektů údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Z tohoto důvodu dbáme na dostatečnou identifikaci a zjištění totožnosti subjektu údajů, který právo uplatňuje. Za tímto účelem jsme připraveni převzít od Vás dodatečné informace s cílem podpořit výkon Vašich práv.

bottom of page