top of page

VŠOBECNÉ PODMÍNKY AKCE PROBUĎ V SOBĚ ŠELMU

Tyto podmínky byly zpracovány na základě zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, a v souladu s jeho ustanoveními.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tato Pravidla („Pravidla“) specifikují podmínky akce pořádané pod názvem „Probuď v sobě šelmu“ („Akce“) od 13.4.2021 do 28.7.2021, na území České republiky.

 2. Akci pořádá společnost MKMA s.r.o., Na Radosti 399, 155 21 Praha – Zličín, IČO: 03769135, DIČ CZ03769135, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 237389 („Pořadatel“).

 3. Partnerem Pořadatele, jakož i poskytovatelem tréninkového vybavení pro účastníky, je společnost Puma Czech Republic s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 2645880 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 83624 („PUMA“).

 4. Pro účast na Akci je vyžadována registrace na webu www.runpuma.cz, což je spojeno s poskytnutím požadovaných údajů a souhlasů uvedených na této stránce.

 5. Účast na Akci je bezplatná, dobrovolná a vyžaduje přijetí těchto podmínek v plném rozsahu.

 6. Účastník nemá nárok na jakoukoli odměnu za vyjádření souhlasů a poskytnutí oprávnění v souvislosti s těmito Pravidly.

 7. Pořadatel této Akce má výhradní právo:

  1. ​určovat soutěžní činnosti,

  2. ustanovit porotu („Porota“), která vybere účastníky postupující do druhého kola na základě těchto Pravidel.

 8. Pořadatel zřídí e-mailový účet: info@runpuma.cz pro veškerou korespondenci týkající se této Akce, vyjma stížností.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

 1. Účastníkem této Akce („Účastník“) může být jakákoli dospělá fyzická osoba, která splňuje všechny níže uvedené požadavky:

  1. má trvalé bydliště na území České republiky,

  2. je plně způsobilá k právním jednáním,

  3. v době od 13.4.2021 do 20.4.2021 včetně se řádně zapojí do Akce prostřednictvím online registračního formuláře („Registrační formulář“), který je k dispozici na webu runpuma.cz, a v rámci registrace si přečte podmínky účasti na Akci vymezené těmito Pravidly, akceptuje aktivací příslušného okénka v Registračním formuláři.

 2. Každý Účastník se může zúčastnit Akce pouze jednou, pod svým vlastním jménem. Účastník může od účasti na Akci odstoupit zasláním prohlášení o odstoupení na tuto e-mailovou adresu: info@runpuma.cz

 3. Účastníky nemohou být tyto osoby:

  1. zaměstnanec Pořadatele, společnosti PUMA nebo společností k nim přidružených nebo osoba, která na základě občanskoprávních smluv (zejména smluv o provedení konkrétní práce/mandátních smluv) vykonává činnosti/ práce pro Pořadatele nebo společnost PUMA nebo je rodinným příslušníkem výše uvedených osob,

  2. člen Poroty uvedený v čl. 1, odst. 7, nebo rodinný příslušník osoby, která je členem Poroty,

  3. osoba, která je vázána smlouvou, která v jakékoli části, jakýmkoli způsobem nebo v jakékoli oblasti exkluzivně využívá její podoby; to se týká zejména smluv s modelingovými agenturami,

  4. osoba, která má jakékoli zdravotní kontraindikace (včetně psychologických) pro sportovní tréninky,

  5. osoba, která podporuje své tréninkové výsledky dopingovými látkami obsahujícími anabolické steroidy nebo jiné známé formy dopingových látek,

  6. osoba, která má jakákoli jiná omezení, která jsou jí známa a nejsou uvedena výše, která jí brání nebo významně ztěžují plnění harmonogramu Akce.

 4. Podmínkou účasti na Akci je poskytnutí skutečných osobních údajů vyžadovaných při registraci a udělení souhlasů a oprávnění uvedených v těchto Pravidlech. Poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasů a oprávnění je dobrovolné, avšak podmiňuje možnost účasti na Akci. Jestliže Účastník odmítne poskytnout údaje, poskytne neúplné nebo nepravdivé údaje nebo odmítne udělit své souhlasy nebo oprávnění nebo tyto odvolá, bude to mít za následek vyloučení daného Účastníka z této Akce.

 5. Odesláním své registrace se Účastník:

  1. zavazuje respektovat rozhodnutí Poroty, nezpochybňovat kompetence Poroty ani platnost hodnocení Poroty vydaných v průběhu této Akce,

  2. zavazuje, že nebude kontaktovat média bez předchozího souhlasu Pořadatele a společnosti PUMA, ani nebude reagovat na jakékoli pokusy o kontakt ze strany médií týkajících se Akce, přičemž v takovém případě je Účastník povinen odkázat takové osoby na Pořadatele.

  3. zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o interních informacích získaných ve vztahu k Pořadateli Akce, a to zejména technických, technologických a obchodních informací.

  4. zavazuje se nepodnikat žádné aktivity vedoucí ke vzniku právního vztahu uvedeného v článku 2, odstavec 3, písm. a) nebo c) Pravidel,

3. SPECIFIKACE PRŮBĚHU AKCE

 

 1. Akce je rozdělena do:

  1. přípravné fáze probíhající od 13.4.2021, do 20.4.2021, a

  2. hlavní fáze, která bude probíhat od 5.5.2021 do 28.7.2021, do které se kvalifikuje 10 Účastníků zvolených Porotou v závěru přípravné fáze, přičemž informace o kvalifikaci do Hlavní fáze jim bude sdělena prostředky elektronické komunikace (e-mailem nebo nástrojem sociálních médií) uvedenými Účastníkem při registraci.

 2. V průběhu přípravné fáze Porota pečlivě posoudí všechny registrace odeslané v řádném termínu prostřednictvím registračního formuláře na webu runpuma.cz, z těchto následně vybere 10 Účastníků, kteří budou nejlépe odpovídat požadavkům Pořadatele a postoupí do hlavní fáze. Ostatní registrovaní účastnící, kteří nebudou vybráni k účasti v hlavní fázi Akce, budou automaticky zařazeni do slosování o tzv. „running seeding box“ od společnosti PUMA, blíže specifikovaný v čl. 4 těchto pravidel.

 3. Výsledky slosování budou zveřejněny prostřednictvím všech komunikačních kanálů Akce nejpozději do 12. 5. 2021 Vybraný výherce bude Pořadatelem kontaktován za účelem sdělení adresy pro doručení ceny prostřednictvím e-mailové adresy uvedené výhercem v registračním formuláři. Pořadatel si vyhrazuje právo opakovat slosování v případě, že výherce nebude na pokus o kontaktování ze strany Pořadatele reagovat nejpozději do 3 dnů od odeslání první žádosti o sdělení doručovací adresy.

 4. Hlavní fáze Akce spočívá především v absolvování běžeckého programu sestaveného profesionálním lektorem. Konkrétní harmonogram hlavní fáze zveřejní pořadatel dodatečně před zahájením hlavní fáze s přihlédnutím k aktuálně platným hygienickým opatřením, a to na webových stránkách www.runpuma.cz.

 5. Při výběru účastníků postupujících do hlavní fáze nebere Porota v potaz pořadí registrace a vhodné účastníky vybírá pouze na základě informací poskytnutých při registraci, a to zejména na základě údajů uvedených v kolonce „Tvá běžecká motivace“, která je součástí registračního formuláře.

 6. Rozhodnutí Poroty jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.

 7. Pořadatel informuje Účastníky o jejich postupu do hlavní fáze do 6 dnů od konce přípravné fáze zprávou zaslanou prostředky elektronické komunikace (e-mailem nebo nástrojem sociálních médií) uvedenými Účastníkem při registraci. Vybraný účastník je povinen potvrdit Pořadateli svoji připravenost se účastnit Akce a poskytnout mu své kontaktní údaje.

 8. Jakýkoli pokus získat nečestnou výhodu oproti ostatním Účastníkům nebo jakýkoli pokus ovlivnit rozhodnutí Poroty ze strany Účastníka nebo jeho rodinných příslušníků, čímž se rozumí zejména pokus kontaktovat kteréhokoli člena Poroty a získat radu týkající se Akce, bude mít za následek vyloučení Účastníka z Akce.

 9. K vyloučení z Akce dojde i tehdy, jestliže:

  1. osobní údaje Účastníka poskytnuté Pořadateli nebudou odpovídat skutečnosti,

  2. se ani po dvou pokusech Pořadatele v rozmezí alespoň 12 hodin nepodaří Účastníka kontaktovat, nebo jestliže Účastník nekontaktuje Pořadatele způsobem uvedeným v odstavci 6 výše nebo neposkytne Pořadateli své údaje uvedené v odstavci 6 výše,

  3. Účastník poruší ustanovení těchto Pravidel, zejména existují-li důvody pro jeho vyloučení ze Akce stanovené v Pravidlech.

 10. S vyloučením Účastníka, který postoupil do hlavní fáze Akce, má Pořadatel právo zvolit jiného Účastníka, který vyloučeného Účastníka v hlavní fázi Akce nahradí, a informovat jej o této skutečnosti postupem stanoveným v odstavci 6 výše.

 11. Seznam vybraných Účastníků bude uveřejněn na webových stránkách www.runpuma.cz, a to nejpozději do 5.5. 2021. Účastník souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a podobizny na uvedených stránkách spolu s dalšími informacemi které poskytl v průběhu registrace.

 12. Na počátku hlavní fáze zapůjčí partner pořadatele, společnost PUMA, každému z vybraných účastníků tréninkové vybavení (konkrétní seznam „Vybavení“), tato zápůjčka trvá po celou dobu trvání hlavní fáze Akce.

 13. Zapůjčené Vybavení jsou Účastníci povinni v případě svého vyloučení, nesplnění těchto podmínek Akce nebo v případě, že nesplní podmínky řádného absolvování hlavní fáze Akce uvedené v čl. 4 těchto pravidel, odevzdat zpět pořadateli ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení, a to nejpozději poslední den trvání hlavní fáze Akce. V případě ztráty nebo nepřiměřeného poškození zapůjčeného Vybavení je Účastník namísto jeho vrácení povinen uhradit společnosti PUMA takto vzniklou škodu.

4. CENY

 1. Jako odměnu za úspěšné absolvování hlavní fáze Akce obdrží účastníci od pořadatele a jeho partnerů zdarma zapůjčené Vybavení.

 2. Náhodně vybraný výherce slosování získá 1x dárkový balíček PUMA running seeding box, jehož součástí jsou běžecké boty a další běžecké doplňky značky PUMA.

 3. Úspěšným absolvováním hlavní fáze se rozumí účast Účastníka alespoň na 70 % ze všech uskutečněných tréninků a účast na finálním eventu.

 4. Hodnota tréninkového vybavení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku nepřesáhne částku 10.000,- Kč. Vybavení nelze vyměnit za hotovost nebo věc. Vítěz nemá právo převést Cenu na jinou osobu.

 5. Poskytovatelem cen je společnost PUMA.

 6. Pořadatel a společnost PUMA neodpovídají za jakoukoli škodu či úraz, které případně vzniknou Účastníkům v souvislosti s jejich účastí na Akci, zejména během tréninků a s jejich účastí na finálním běhu. Účastníci se účastní Akce na své vlastní nebezpečí. Pořadatel a společnost PUMA nenabízejí žádné zdravotní pojištění po dobu účasti na Akci.

 7. Během celé hlavní fáze Akce bude pořizována fotografická a filmová dokumentace, přičemž v případě odmítnutí dostavit se na určené místo v určený čas k výše uvedenému účelu bude Účastník z Akce dne vyloučen.

 8. Pořadatel a společnost PUMA mohou rozhodnout o udělení dodatečných cen pro Účastníka. Typ takovýchto dodatečných cen a důvody pro jejich udělení budou oznámeny během Akce nebo po jejím skončení, avšak Pořadatel negarantuje, že bude jakákoli taková dodatečná cena udělena.

 

 

5. PRÁVO K PODOBIZNĚ A AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Účastník tímto souhlasí s fotografiemi a videi, které budou pořízeny během průběhu Akce a které budou obsahovat jeho podobiznu. Účastník tímto souhlasí s použitím a distribucí podobizny Účastníka ze strany Pořadatele nebo společnosti PUMA, výlučně za účelem propagace značky PUMA a výrobků PUMA, formou publikace fotografií nebo videí s podobiznou Účastníka a jejich umístěním na webové stránky související s propagací značky PUMA nebo výrobků PUMA. Výše uvedený souhlas není časově ani územně omezen.

 2. Videa nebo fotografie zobrazující podobiznu Účastníka mohou obsahovat komentář ohledně Účastníka umožňující jeho identifikaci a zejména odkazující na jeho sportovní úspěchy. Videa nebo fotografie zobrazující podobiznu Účastníka mohou být prezentovány ve vztahu k podobiznám jiných osob s obdobným komentářem. Videa nebo fotografie mohou kromě podobizny Účastníka dále zobrazovat ostatní Účastníky Akce nebo zaměstnance a spolupracovníky společnosti PUMA nebo Pořadatele a mohou být opatřeny obdobným komentářem.

 3. Pořídí-li Účastník během Akce fotografie nebo videa, které předá Pořadateli nebo společnosti PUMA, má se za to, že má Účastník k těmto fotografiím či videím veškerá osobnostní a autorská práva a že všechny osoby na těchto fotografiích či videích souhlasily s tím, že Pořadatel nebo společnost PUMA může šířit jejich podobiznu za účelem propagace značky PUMA nebo výrobků PUMA v rozsahu stanoveném v odstavcích 1 a 2 výše. Předáním výše uvedených fotografií či videí Pořadateli nebo společnosti PUMA převádí Účastník na Pořadatele autorské právo k nim, v plném rozsahu přípustném podle zákona, ve všech oblastech použití stanovených v odstavci 4 výše, spolu s právem vykonávat a umožnit výkon autorských práv k těmto fotografiím či videím. Účastník se současně vzdává výkonu autorských práv ve vztahu k těmto fotografiím či videím.

 4. V rámci účasti Účastníka na Akci není převod a vzdání se výše uvedených autorských práv spojen s jakoukoli odměnou.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

 

 1. Správcem osobních údajů Účastníků je společnost MKMA s.r.o, a to za podmínek stanovených na webu runpuma.cz

 2. Bude-li Účastník vybrán k postupu do hlavní fáze, zavazuje se poskytnout Pořadateli osobní údaje stanovené v článku 3, odstavci 6 těchto Pravidel. Účastník souhlasí se zpracováváním výše uvedených osobních údajů Pořadatelem, aby mohl tento předat a splnit cenu a v rámci toho pro marketingové účely týkající se společnosti PUMA a výrobků PUMA, a to od okamžiku poskytnutí těchto údajů do okamžiku, kdy Pořadatel dokončí marketingovou kampaň týkající se Akce.

 3. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zajistí výkon práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zejména umožní Účastníkům přístup k jejich osobním údajům a výkon jejich práva na opravu či doplnění těchto osobních údajů a Pořadatel tímto informuje o právu podat stížnost orgánu dohledu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Účastníka, jakož i informuje, že v budoucnu může mít Účastník případně právo požadovat výmaz, převod nebo omezení zpracování údajů nebo právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena legalita zpracovávání údajů, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním, v souladu s ustanoveními GDPR, ovšem s výhradou, že žádost o ukončení zpracovávání osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účast na Akci znamená odstoupení od účasti v ní. Dojde-li k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo uplyne-li doba, na kterou byl tento souhlas udělen, je Pořadatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Účastníka pouze v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů, včetně v oprávněném zájmu Pořadatele jakožto správce údajů, což zahrnuje zejména zákonnou povinnost dokumentovat obchodní aktivity prováděné Pořadatelem.

 4. Účastník Akce je kdykoli oprávněn odvolat souhlas se zpracováváním svých osobních údajů zasláním e-mailu na adresu: info@mkma.cz s názvem „Odstoupení z účasti na Akci a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“, přičemž toto odvolání znamená rovněž pozbytí práva na jakoukoli cenu.

 5. Osobní údaje budou uchovávány, dokud nezaniknou nároky týkající se Akce nebo daňové povinnosti týkající se Akce.

 6. Aby bylo možno implementovat ustanovení těchto Pravidel, je Pořadatel oprávněn předat osobní údaje subjektům s ním spolupracujícím na organizaci Akce a plnění cen uvedených v článku 5. Tyto subjekty mají právo tyto údaje v plném rozsahu zpracovávat na základě souhlasu se zpracováváním osobních údajů uděleného Pořadateli.

 7. Veškerou korespondenci ohledně záležitostí týkajících se zpracovávání osobních údajů musí Účastník zasílat na adresu Pořadatele s označením „Osobní údaje“ nebo ji zaslat na tuto e-mailovou adresu: info@mkma.cz, s uvedením „Osobní údaje“ v předmětu zprávy.

 

7. STÍŽNOSTI

 

 1. Veškeré stížnosti týkající se Akce budou přijaty Pořadatelem pouze v písemné formě, budou-li zaslány na adresu Pořadatele před skončením Akce.

 2. Stěžovatel bude o výsledku stížnosti vyrozuměn e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Účastníka uvedenou při registraci.

 3. Rozhodnutí Pořadatele ohledně stížnosti je konečné, čímž není vyloučeno právo Účastníka domáhat se jakýchkoli neuznaných nároků soudně.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit ustanovení těchto Pravidel, pakliže se to nedotkne podmínek účasti na Akci. To se týká zejména změn jednotlivých aktivit v rámci hlavní fáze Akce a změn specifikací cen. Veškeré změny těchto Pravidel budou uveřejněny na webových stránkách www.runpuma.cz.

 2. Pořadatel nezodpovídá za jakoukoli nedostupnost online aspektů Akce v důsledku problémů s datovým přenosem a nezaručuje, že na webových stránkách nebude docházet k poruchám nebo chybám. Pořadatel nezodpovídá za jakoukoli ztrátu či poškození dat během jejich přenosu či po něm.

 3. Účastník, jehož osobní údaje používané pro kontakt s Pořadatelem byly změněny poté, co je Pořadatel obdržel, je povinen Pořadatele o takové změně neprodleně informovat a poskytnout nové osobní údaje.

 4. Pro veškeré aspekty neupravené těmito Pravidly platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 5. Tato Akce je spotřebitelskou soutěží ve smyslu zákona č. 643/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, a není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

 6. Tato Pravidla jsou k dispozici k náhledu na webových stránkách www.runpuma.cz.

 7. Tato Pravidla vstupují v platnost zahájením Akce.

bottom of page